Nastavení cookies
Hotovo Přijmout vše

Ochrana osobních údajů

 1. Správce osobních údajů

 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 3. Právní základ zpracování

  1. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě zákonných důvodů uvedených v čl. 6 GDPR:
   • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,
   • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy,
   • subjekt údajů udělil souhlas,
   • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 4. Účel zpracování

  • zasílání a činění dalších marketingových aktivit.
 5. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

  • Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky a nebo poptávky.

  • Správce osobních údajů zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 6. Uchovávání údajů

  • po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 7. Práva subjektu údajů

  • Subjekt osobních údajů má právo za podmínek stanovených v čl. 15 až 20 GDPR na:

    

   • Právo na přístup k osobním údajům: máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv.

   • Právo na opravu: máte právo žádat opravu osobních údajů, pokud došlo na vaší straně ke změně jakýchkoliv osobních údajů nebo pokud osobní údaje, které zpracováváme, jsou v jakémkoliv smyslu chybné. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

   • Právo na výmaz („právo být zapomenut"): máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje smazali, ovšem jen v některých vymezených případech. Příkladem může být situace, kdy zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.

   • Právo na omezení zpracování: máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře, nicméně pokud byste cítili, že tuto nutnou míru nedodržujeme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány).

   • Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování: pokud byste měli oprávněný dojem, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

   • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: máte právo se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

 8. Podání žádosti

  • Subjekt údajů může podat některou z výše uvedených žádostí písemně na adresu (s ověřeným podpisem), email (s elektronickým podpisem subjektu údajů) nebo datovou schránku správce uvedených v čl. 1 těchto podmínek.

 9. Lhůta na vyřízení

  • Ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení žádosti bude subjekt údajů vyrozuměn o způsobu její vyřízení, případně o prodloužení lhůty (lze prodloužit o další dva měsíce) spolu s důvody odkladu.

 10. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  • Příjemci osobních údajů jsou osoby:

   • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

   • zajišťující služby provozování e-shopu/webu (ebenit.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu/webu,

   • zajišťující marketingové služby.

 11. Závěrečná ustanovení

  • Odesláním objednávky/poptávky z internetového objednávkového/poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.1.2024.

 

Provozováno na systému Ebenit - Tvorba webu a eshopu.
STATUS_IS__APP_RUNNING